مجتمع سنگ آهن سیرجان

نام: —

۰۳۴۴۱۴۲۳۴۸۰
۰۳۴-۴۱۴۲۳۴۵۹
پست الکترونیکی: golgouhar@gmail.com
وب سایت:www.msas.ir

آدرس: استان کرمان- شهرستان سیرجان- کیلومتر ۵۰ جاده شیراز