آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) شماره ۶۹-۹۹/۶ ت

چهارشنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات و خدمات بازرسی محموله های تحویلی به شرکت های خریدار ماده معدنی(شامل نظارت بر نمونه گیری، آنالیز و تعیین عیار سرب و روی و رطوبت) در معدن سرب و روی انگوران” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰(یک میلیارد و دویست و چهل میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۶/۱۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه  می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.