آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۹/۴۲۸

دوشنبه, ۲۱ مهر, ۱۳۹۹

مجتمع طلای موته در نظر دارد ”  احداث ساختمان مهمانسرای شماره ۳ در مجتمع طلای موته (استان اصفهان)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۱۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۳۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد و نوزده میلیون ریال) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.

–        تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۹ 

–        مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۳۰ 

–        مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۷ 

–        تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۸ 

علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.