آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۹/۴۱۴

دوشنبه, ۲۱ مهر, ۱۳۹۹

مجتمع طلای موته در نظر دارد “ احداث ساختمانهای جایگاه مخازن سوخت و کارواش در مجتمع طلای موته (استان اصفهان) نوبت دوم” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۱۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و هفتاد و شش میلیون ریال) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.

–        تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۹

–        مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۳۰

–        مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۷

–        تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۸

علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.