آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۹۹/۴۰۳(نوبت اول)

سه شنبه, ۲۰ خرداد, ۱۳۹۹

مجتمع طلای موته در نظر دارد  “تهیه و تدوین طرح جامع طلای کشور” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۰۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ   ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.

–              تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۹ روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸

–              مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۷ روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۹

–              مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۴

–              تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۵

علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند