آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۳-۹۹/۷ ت (تمدید)

سه شنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه­گذاری به منظور تجهیز معدن واستخراج و فروش سنگ آهن  در معدن شیطور واقع در استان یزد ” را  از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بیست میلیارد ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۰۷/۲۰ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۰۸/۱۴ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ ، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۹/۰۸/۲۴ بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ برگزار می گردد.