آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) شماره ۸۸-۹۹/۷ ت (نوبت دوم)

شنبه, ۱۹ مهر, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات و خدمات بازرسی محموله های تحویلی به شرکت های خریدار ماده معدنی(شامل نظارت بر نمونه گیری، آنالیز و تعیین عیار سرب و روی و رطوبت) در معدن سرب و روی انگوران” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و هفتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۷/۳۰ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۸/۱۰ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۱ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه  می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.