آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۸۰-۹۹/۶ ت (نوبت سوم)

چهارشنبه, ۱۹ شهریور, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۲۵،۰۰۰ متر  عملیات حفاری  مغزه‌گیری در محدوده‌های اکتشافی در استان ‌های اصفهان، همدان، زنجان، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۸و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۷٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هفت میلیارد و هفتصد میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ و مهلـت ارائه پیشنهادات حـداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۷/۱۲ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۳ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.