آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۵۷-۱۴۰۱/۵ ت (نوبت اول)

یکشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده  پتانسیل دار مس واقع در پروانه بهره برداری معدن املاح ترود استان سمنان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.