آگهی مزایده عمومی شماره ۵۶-۱۴۰۱/۵ ت (نوبت اول)

یکشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی”  فروش ۴۰۰۰ تن ماده معدنی سرب و روی معدن کوه قلعه واقع در شهرستان کوهبنان استان کرمان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی به شماره  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۱ به مبلغ ۱٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت  ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ برگزار می گردد.