آگهی مزایده عمومی شماره ۶۳-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت سوم)

یکشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۶۸۰ تن  کنسانتره نفلین سینیت تولیدی مجتمع  نفلین سینیت کلیبر” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(پانصد میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ برگزار می گردد.