آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۷۵-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت اول)

چهارشنبه, ۳۰ شهریور, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد”  انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک  در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱۲٫۰۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (دوازده میلیارد و ده میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.