آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۳۸-۹۹/۴ ت

شنبه, ۷ تیر, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات و عملیات آماده سازی، کاشت، حفظ ، آبیاری و توسعه فضای سبز در کلیه معادن تحت پوشش مجتمع  معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱٫۰۹۸٫۸۵۷٫۰۰۰ (یک میلیارد و نود و هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۴/۱۸ و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه  می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند