آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷۴-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت دوم)

چهارشنبه, ۳۰ شهریور, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام خدمات ایاب و ذهاب و امور حمل و نقل سبک ستاد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.