آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۷۲-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت اول)

یکشنبه, ۲۷ شهریور, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام  ۵ هزار متر  عملیات حفاری مغزه گیری و پودری در محدوده های اکتشافی واقع در استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و لرستان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۵٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و هشتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه  در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.