آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۳۴-۴/ ۹۹ ت

دوشنبه, ۲ تیر, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام آنالیز و مطالعه نمونه­ های حاصل از عملیات اکتشافی (شامل تعداد ۱۵۰۰۰ نمونه سنگی، آبراهه‌ای و پودری)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴۷۵٫۹۲۰٫۰۰۰ریال (چهارصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و بیست هزار)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۴/۰۴ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۴/۱۱ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۱/۰۴/۹۹ بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۲ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.