آگهی مزایده عمومی شماره ۵۵-۱۴۰۱/۵ ت (نوبت اول)

یکشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی”  فروش ۹ تن کنسانتره آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی به شماره  ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۰ به مبلغ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت    ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ می­باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ برگزار می گردد.