آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۲۷-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

شنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” احداث ساختمان نگهبانی، تخریب بخشی از دیوار موجود محوطه و اجرای عملیات حصارکشی و ساخت سردر ورودی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیارد و چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.