آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۲۶-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

شنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نظر دارد  ” اجرای عملیات خاکی، اینیه فنی و آسفالت محور معدن پروده ۳ به معدن پروده شرقی واقع در شهرستان طبس” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سی و هفت میلیارد و دویست میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.