آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۶۴-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت اول) تمدید

سه شنبه, ۱۵ شهریور, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عمليات طراحی،آماده سازي، استخراج و فروش ماده معدنی (به ظرفیت تولید سالیانه، ۱۵۰ هزار  تن سنگ کوپ چینی و ۷۰ هزار تن  سنگ لاشه چینی) در معادن سنگ چینی و سنگ لاشه ساختمانی گدارسرخ و جاجرمی واقع در استان اصفهان ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۹٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (نوزده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس: تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ تمدید می گردد.