آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۷۰-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت اول)

یکشنبه, ۱۳ شهریور, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” تکمیل و اجرای عملیات و خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش کارخانه تولید آهک هیدراته با ظرفیت تولید سالیانه ۳۰ هزار تن (به صورت EPC) در شهرستان چرام استان کهگیلویه و بویر احمد ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.