آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۶-۱۴۰۱/۲ ت (نوبت دوم)

چهارشنبه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، تجهیز، آماده سازی و استخراج و فروش سالیانه حداقل ۳۰۰ هزار تن زغال سنگ حرارتی خام در بلوک ۲ معدن کوچکعلی شمالی طبس” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ  ۶۲٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شصت و دو میلیارد و ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تعیین می گردد.