آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۵۶-۹۹/۱۱ ت (نوبت دوم)

یکشنبه, ۲۶ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” تأمین (خرید) و آموزش تجهیزات و لوازم ایمنی مورد نیاز پایگاه های امداد و نجات معادن زغال سنگ (ساخت ایران)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد و چهل و سه میلیون و پانصد هزار)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۰۶ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.