آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۵۳-۹۹/۱۱ ت

یکشنبه, ۲۶ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ”  انجام ۷۵ هزارمتر  عملیات حفاری  مغزه‌گیری در محدوده‌های اکتشافی استان‌های  خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۵٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست و پنج میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۰۶ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۴۱۹۳۴ تماس و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.