آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۵۲-۹۹/۱۲ ت

پنج شنبه, ۱۴ اسفند, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” اجرای عملیات تکمیل و بازسازی ساختمان آزمایشگاه مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۱۰۲۸۰۰۰۰۸۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۱۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷  مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.