آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۴۱-۹۹/۱۱ ت

دوشنبه, ۱۳ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ”  احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره و اجرای خط انتقال آب به محل زمین متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در محدوده معادن هیرد”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارده میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۳ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.