آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۶۷-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت دوم)

شنبه, ۵ شهریور, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی استان سیستان و بلوچستان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشت میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.