آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۶۹-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت دوم)

شنبه, ۵ شهریور, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مقاومت سنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان ۲۰ هزار قرائت در آنومالی های ابلاغی در استان های مختلف ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.