آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۴-۹۹/۱۰ ت (نوبت سوم)

شنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۹

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( با نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ) از در نظر دارد ” انجام ۱۰ هزار متر  عملیات حفاری  مغزه‌ گیری در محدوده ‌های اکتشافی استان ‌های اصفهان، خراسان جنوبی، کرمان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش میلیارد و هشتاد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۰/۰۹ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز دو شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۴۱۹۳۴ تماس و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.