آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) ۱۴۰۰/ ۱-۱ ت

جمعه, ۲۰ فروردین, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۲۰۰۰ متر عملیات چاه پیمایی ( با استفاده از دستگاه ژئوفیزیک کارفرما ) در محدوده اکتشافی زغال سنگ مزینو ی طبس ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.