آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) ۱۴۰۰/ ۱-۶ ت

شنبه, ۲۱ فروردین, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد “انجام خدمات نظارت بر عملیات بهرهبرداری از معادن سنگ آهن تحت پوشش مجتمع سنگ آهن سیرجان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (ده میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.