آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده ۱۰/۹۹-۱۱۰ ت

چهارشنبه, ۲۴ دی, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید (تأمین)، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران-یزد (بخش دوم)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۰۱و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۲برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند.