آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده ۱۰/۹۹- ۱۰۹ت

چهارشنبه, ۲۴ دی, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید (تأمین)، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران-یزد (بخش اول)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷  مورخ ۹۹/۱۱/۰۱ و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه نمایند.