حضور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در کانمین ۲۰۱۹