همایش رونق تولید با احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس