بازدید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از مجتمع فروکروم سبزوار- آذرماه ۹۸