نقشه جانمایی فعالیت های معدنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

سه شنبه, ۱۰ دی, ۱۳۹۸

در این نقشه جانمایی مجتمع های تحت مالکیت ایمیدرو، تحت مالکیت ایمپاسکو، پروژه های خاتمه یافته و در حال کار طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، طرح های توسعه، همچنین جانمایی مناطق دارای پروانه اکتشاف و گواهی کشف و نیز محل قرار گیری پهنه های جاری، پهنه های پیشنهادی و پهنه های خاتمه یافته به تفکیک مشخص شده است.