” مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۸/۳۷۲

یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸

مجتمع طلای موته در نظر دارد “انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع طلای موته” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۱۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
– تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۹ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۳
– مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵
– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۳
– تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۴
علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.