مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۸/۳۷۱

یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸

مجتمع طلای موته در نظر دارد “تامین نیروی انسانی خدمات عمومی مجتمع طلای موته” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۰۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیارد) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
– تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت ۹ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۳
– مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵
– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۳
– تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۴
علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.