قطعات اسقاطی و ضایعاتی شامل انواع آهن آلات، انواع سیم بکسل و ۳۰ دستگاه انواع الکتروموتور در مجتمع معدنی سرب نخلک واقع در استان اصفهان (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۰۹-۱۱ /۹۷ ت (نوبت دوم))

سه شنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد قطعات اسقاطی و ضایعاتی شامل انواع آهن آلات، انواع سیم بکسل و ۳۰ دستگاه انواع الکتروموتور در مجتمع معدنی سرب نخلک واقع در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۷۸٫۵۰۰٫۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.
بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۲/۱۱/۹۷ وحداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت به آدرس : اصفهان- شهرستان نائین- شهر انارک- کیلومتر ۴۵ جاده انارک به چوپانان- مجتمع سرب نخلک مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۷/۱۱/۹۷ تعیین می گردد.