فروش ۶۰۹ هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۳-۱۲ /۹۷ ت (نوبت دوم))

یکشنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۶۰۹ هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) در ۲ پارت جداگانه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۷۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشت میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی ۲۳۹,۰۰۰ تنی ماده معدنی کلوخه با عیار میانگین ۵۲ % و ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (نه میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی ۳۷۰,۰۰۰ تنی ماده معدنی کلوخه با عیار میانگین ۴۲ % (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۰۷/۰۲/۹۸ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.