فروش ۶۰۹ هزار تن (در ۲ پارت جداگانه) سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) واقع در استان یزد (آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره ۱۱۵-۱۱ /۹۷ ت)

چهارشنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از ایمیدرو در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۶۰۹ هزار تن (در ۲ پارت جداگانه) سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) واقع در استان یزد، حدود ۷ کیلومتری شمالشرق بافق (مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۴۰ با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشت میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی ۲۳۹ هزار تنی سنگ آهن کلوخه با عیار میانگین ۵۲ درصد و ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (نه میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی ۳۷۰ هزار تنی سنگ آهن کلوخه با عیار میانگین ۴۲ درصد،( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت (در بستر سامانه)واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.