فروش ۵۲۵۰ تن کک متالوژی در ۳ محموله جداگانه با دانه بندی مختلف (آگهی مزایده عمومی فروش ۵۲۵۰ تن کک متالوژی شماره ۸۷-۸ /۹۷ ت)

چهارشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۵۲۵۰ تن کک متالوژی در ۳ محموله جداگانه با دانه بندی مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل برگزار نماید.

شماره پارتی در سامانه ستاد شرح مقدار پارتی (تن) مبلغ تضمین

(واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی )

۱۱۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ کک درشت دانه با دانه بندی ۸۰-۲۵ میلیمتر ۲۵۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۵۹ کک درشت دانه با دانه بندی ۸۰-۲۵ میلیمتر ۲۵۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۶۰ کک ریزدانه دیداستینگ با دانه بندی  ۵/۰ – ۰ میلیمتر ۲۵۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۵/۹/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲۴/۹/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت و در بستر سامانه واریز نمایند، همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.