فروش ۵۰۰ (پانصد) تن کک متالورژی تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند (آگهی مزایده عمومی شماره ۷۶-۷ /۹۷ ت)

چهارشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۹۷

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۳/۷/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۲/۸/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تضمین شرکت در مزایده (ریال) شرح مقدار پارتی (تن)
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون) کک درشت دانه با دانه بندی ۸۰-۲۵ میلیمتر ۲۵۰
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد میلیون) کک ریزدانه دیداستینگ با دانه بندی  ۵/۰  ۰ میلیمتر ۲۵۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۵۰۰ (پانصد) تن کک متالورژی تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند در دو پارتی ۲۵۰ تنی جداگانه با دانه بندی های مختلف را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۲۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.