فروش ۳۵۰ هزارتن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن گل گهر ۲ (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۹-۲/۹۷ ت)

یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۳۵۰ هزارتن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن گل گهر ۲ با عیار میانگین ۵۰ درصد(به صورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( شش میلیارد و پانصد میلیون) ریال ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۵/۳/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۹/۳/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.