فروش ۱۵۰ هزار تن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن شماره ۲ گل گهرسیرجان (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۱۰-۱۱ /۹۷ ت)

سه شنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (به نمایندگی از ایمیدرو) در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۵۰ هزار تن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن شماره ۲ گل گهرسیرجان با عیار میانگین ۵۰ درصد را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۶٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش میلیارد و ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۳/۱۱/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.