فروش ۱۰۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت معدن میشدوان (آگهی مزایده عمومی شماره ۲۸-۴/۹۷ ت)

دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۰۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت معدن میشدوان در ۳ پارتی ۳۵ هزار تنی با عیار میانگین ۵۹ ، ۵۷ و ۵۵ درصد (بصورت خشک) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید:

مبلغ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال برای پارتی ۳۵ هزار تنی با عیار ۵۹ درصد
مبلغ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال برای پارتی ۳۵ هزار تنی با عیار ۵۷ درصد
مبلغ ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون) ریال برای پارتی ۳۵ هزار تنی با عیار ۵۵ درصد

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲/۴/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲۳/۴/۹۷ می باشد.
علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.