فروش کک متالورژی در ۴ محموله جداگانه با دانه بندی مختلف (آگهی مزایده عمومی فروش کک متالورژی شماره ۹۶-۱۰ /۹۷ ت)

دوشنبه, ۳ دی, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش کک متالورژی در ۴ محموله جداگانه با دانه بندی مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.

شماره پارتی در سامانه ستاد شرح مقدار پارتی (تن) مبلغ تضمین
۱۱۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۶۷ کک درشت دانه با دانه بندی ۸۰-۲۵ میلیمتر ۱۰۰۰ ۵۴۰?۰۰۰?۰۰۰
۱۱۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۶۸ کک درشت دانه با دانه بندی ۸۰-۲۵ میلیمتر ۲۰۰۰ ۱?۰۸۰?۰۰۰?۰۰۰
۱۱۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۶۹ کک درشت دانه با دانه بندی ۸۰-۲۵ میلیمتر ۳۰۰۰ ۱?۶۲۰?۰۰۰?۰۰۰
۱۱۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۷۰ کک ریزدانه دیداستینگ با دانه بندی  ۵/۰ – ۰ میلیمتر ۲۵۰ ۱۰۰?۰۰۰?۰۰۰

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۸/۱۰/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲۲/۱۰/۹۷ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه ستاد مبلغ سیصد هزار ریال در بستر سامانه به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نموده و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.