فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی (آگهی مزایده عمومی شماره ۷۹-۸ /۹۷ ت)

شنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی در ۴ پارتی جداگانه ۵۰۰ ، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تنی با عیار P2O5 = 36±۲ درصد و رطوبت حداکثر ۱۰ درصد را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۲۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید :
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی ۵۰۰ تنی محصول کنسانتره فسفات
۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد و هفتاد میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی ۱۰۰۰ تنی محصول کنسانتره فسفات
۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد و چهل میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی ۲۰۰۰ تنی محصول کنسانتره فسفات
۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشتصد و پنجاه میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی ۵۰۰۰ تنی محصول کنسانتره فسفات

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۳۰/۷/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲۶/۸/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.