فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد (آگهی مزایده عمومی شماره ۶۶-۶ /۹۷ ت)

شنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد در ۲ پارتی ۱۰۰۰۰ تنی جداگانه با وزن مخصوص میانگین ۱۵/۴ و ۴ گرم بر سانتی متر مکعب (به صورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید:

مبلغ ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد و بیست میلیون)ریال برای پارتی ۱۰ هزار تنی با وزن مخصوص ۱۵/۴
مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون)ریال برای پارتی ۱۰ هزار تنی با وزن مخصوص ۴

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۷/۶/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴/۷/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.